Tilburgse wethouder De Vries verricht start van uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen

| 5-11-2015 | Tijdens de kennisdag ‘Grip op Kwaliteit‘ van Ruimte-OK op 10 november vindt de centrale start plaats van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen.

De partners in deze Green Deal – PO-raad, VO-raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ruimte-OK, RVO, Platform31/Energiesprong, Klimaatverbond Nederland en GGD GHOR Nederland – geven hiermee invullingen aan de Green Deal Scholen (GDS), die vorig jaar is ondertekend met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Beschikbare kennis en informatie bundelen

Tijdens de looptijd van het ondersteuningsprogramma gaan de partners van de GDS met behulp van kennisdeling en ondersteuning de bezwaren en obstakels voor het nemen van energiebesparende maatregelen bij schoolbesturen wegnemen. Dit willen zij bereiken door de beschikbare kennis en informatie te bundelen en centraal aan te bieden op een website, en door een helpdesk te openen waar schoolbesturen terecht kunnen met vragen. Daarnaast worden 150 scholen met advies ondersteund en is er ondersteuningsruimte voor het verduurzamen van vijftien Integrale Huisvesting Plannen (IHP). Hiermee sluit het uitvoeringsprogramma aan bij lopende ondersteuningsprogramma’s van de VNG en GGD.

Het uitvoeringsprogramma richt zich op schoolbesturen en gemeenten, die werk willen maken van verduurzaming. Ze zijn echter nog niet tot handelen overgegaan, omdat ze ‘onbewust onbekwaam’ zijn. Door hen te begeleiden naar ‘bewust bekwaam’, wordt de drempel tot handelen verlaagd en komen ze in actie. Uit de consultatiefase van Ruimte-OK en het Klimaatverbond Nederland blijkt namelijk dat schoolbesturen en gemeenten nog te weinig op de hoogte zijn van de verduurzamingsmogelijkheden. Daarnaast ontbreekt het nog aan financiële ruimte en bewijslast van geslaagde interventies.

Duurzame, gezonde en betaalbare scholen

De activiteiten in het uitvoeringsprogramma, dat loopt tot en met 2017, dienen ter ondersteuning van schoolbesturen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Dit moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leraren en leerlingen.

In de eerste zes maanden van 2016 kunnen scholen ambassadeur worden van hun regio op het gebied van het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van het energieverbruik. Zowel het treffen van kleine als grote maatregelen kan geschikt zijn voor dit ambassadeurschap. Hiervoor krijgen deze scholen een cofinanciering in de vorm van een bijdrage in de advieskosten. Tijdens regionale bijeenkomsten kunnen de ambassadeurs ervaringen delen met andere schoolbesturen.

Slecht binnenklimaat leidt tot mindere prestaties

Nederland telt ongeveer 9.000 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Hierin krijgen ruim 2,4 miljoen leerlingen onderwijs en werken ruim 200.000 onderwijsprofessionals. Dit doen zij veelal in gebouwen met een slecht binnenklimaat en van slechte energetische kwaliteit (als men al een energielabel heeft, dan veelal C of lager). Uit onderzoek blijkt dat dit slechte binnenklimaat leidt tot mindere prestaties van leerlingen en leerkrachten en hoger ziekteverzuim. Daarnaast brengt een slecht geïsoleerd gebouw onnodig hoge exploitatiekosten met zich mee.

Bij deze kennisdag van Ruimte-OK is ook Duurzaam Gebouwd aanwezig, als partner van de coöperatie Digitaal Gebouwen Dossier dat het ScholenDossierheeft ontwikkeld. Het volledige uitvoeringsprogramma Green Deal Scholen is hier te lezen.

 

Bron: http://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzame-scholen/20151105-start-uitvoering-green-deal-scholen