Minister pleit voor volgende stap in verduurzaming scholen

| 02-01-2018 | Gisteren is de Tweede kamer geïnformeerd over de huidige kwaliteit van de onderwijshuisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Regioplan en Inspectrum deden in opdracht van het ministerie van OCW zowel objectief als subjectief onderzoek naar de kwaliteit van de onderwijsgebouwen. In zijn brief aan de kamer krijgt vooral de verduurzamingsopgave een hoge prioriteit van de minister.

De onderzoeksresultaten moeten gezien worden in de bredere ontwikkelingen op het gebied van de onderwijshuisvesting. De monitor volgt op de eerder verschenen monitor uit 2013. Het rapport kent een opvallend hoge respons (2400 reacties). Daarmee lijkt het er op dat huisvesting weer hoger op de agenda komt te staan. Ruimte-OK, in de aanloop van het onderzoek gevraagd mee te denken over de uitvraag, ziet in de monitor een herbevestiging van zaken die al sinds 2009 worden opgemerkt. De basis blijkt nog lang niet op orde. Een derde van de gebouwen is, volgens de scholen zelf, ongeschikt voor het geven van onderwijs. Ook scoort de huisvesting doorgaans slecht op het gebied van de energiezuinigheid, het binnenmilieu en de flexibiliteit. In die zin lijkt er niet veel veranderd ten opzichte van het onderzoek van de Rijksbouwmeester uit 2009. Een groot deel van de besturen wil een aanpassing van de verantwoordelijkheidsverdeling (lees meer zeggenschap). Hoe zij dit ingevuld wensen te zien en dit willen organiseren wordt niet duidelijk.

Een overgrote meerderheid van de schoolbesturen ziet een urgentie voor noodzakelijke aanpassingen. Bijna 40% geeft aan dat grootschalig onderhoud en-of levensduurverlengende renovatie van het schoolgebouw nodig is. Voor maar de helft van die gebouwen zijn er daadwerkelijk plannen om deze binnen vijf jaar daadwerkelijk uit te voeren. De schoolbesturen geven massaal aan dat zij een tekort aan financiële middelen ervaren om aan deze taak ook een invulling te kunnen geven. Het bouwjaar blijkt daarbij een belangrijke voorspeller voor de gebruikerstevredenheid.

Nieuw in de opzet van de monitor zijn de gehouden inspecties ter plekke. Deze inspecties zijn sterk onderhoudstechnisch van aard. Zo wordt duidelijk dat het merendeel van de mechanische ventilatiesystemen verouderd is, scholen lang niet altijd voldoende bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en een kwart van de CV-ketels van matige tot zeer slechte kwaliteit is. Ook blijkt dat 20% van de 140 geïnspecteerde scholen geen geïsoleerde bouwkundige schil heeft. In een kwart van de scholen zit nog (deels) enkel glas.

De PO-Raad laat in haar reactie weten dat zij het een gemiste kans vindt dat de nieuwe regering geen investeringen in onderwijshuisvesting heeft opgenomen in het Regeerakkoord. Zelf heeft de PO-Raad huisvesting wél als speerpunt opgenomen in haar nieuwe strategische agenda voor 2018-2021. In deze agenda hebben de leden van de PO-Raad afgesproken dat in de komende vier jaar ieder schoolbestuur een analyse maakt van de staat van haar schoolgebouwen in relatie tot het kwaliteitskader onderwijshuisvesting en in relatie tot de eigen onderwijsvisie. ,,Schoolbesturen zijn ook zelf aan zet om glashelder te maken wat het probleem is. Anders krijgt dit nooit de urgentie die het verdient”, aldus Anko van Hoepen (vice-voorzitter) van de PO-Raad.

Bron: https://www.ruimte-ok.nl/actueel/minister-pleit-voor-volgende-stap-verduurzaming-scholen