Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Schoolhelden B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62779087.

Artikel 1. Levering
1.1 Schoolhelden B.V., verder te noemen de lessor, geeft in gebruik aan de school, verder te noemen de lessee, gelijk de lessee van de lessor in gebruik krijgt de producten zoals in de overeenkomst opgenomen met ingang van het tijdstip, waarop de LED verlichting geheel gemonteerd, beproefd en bedrijfsklaar beschikbaar gesteld is aan lessee.
1.2 De levering en montage zal voor rekening van de lessor geschieden.
1.3 De lessor is jegens de lessee niet aansprakelijk voor schade door vertraging bij de aflevering en de montage van het lease-object.

Artikel 2. Duur
1.1 De gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd doch met een minimum van 5 jaren.
1.2 Met inachtneming van genoemde minimumtermijn kan ieder der partijen de overeenkomst met een termijn van 3 maanden en slechts tegen het einde van een maand schriftelijk opzeggen.

Artikel 3. Prijs
De prijs voor het in gebruik geven en de andere door de lessor aan de lessee ter beschikking gestelde en te stellen diensten en prestaties staat in de overeenkomst beschreven en wordt per maand telkens op de laatste dag van iedere maand, te voldoen middels automatische incasso.

Artikel 4. Onderhoud
4.1 De lessor zal het lease-object in goede staat houden en alle noodzakelijke afstellingen, reparaties en vervanging van onderdelen uitvoeren of doen uitvoeren, in goed overleg met lessee.
4.2 De lessee zal de elektrische stroom voor het doen functioneren van het lease-object beschikbaar stellen en alle faciliteiten verlenen, een en ander in overeenstemming met de lessor.
4.3 Bij vervanging zijn de rechten en verplichtingen van partijen eveneens van toepassing op het vervangende lease-object.
4.4 Het is de lessee niet toegestaan om zonder toestemming van de lessor het onderhoud en reparaties door een derde te doen uitvoeren.

Artikel 5. Functioneren
5.1 De lessor garandeert het goed functioneren van het lease-object zolang zij ter beschikking is gesteld overeenkomstig de contractperiode.
5.2 Slechts indien reparatie van het lease-object nodig is geworden door onoordeelkundig gebruik ervan door of namens de lessee, komen de kosten van de reparatie en die van de tijdelijke vervanging voor rekening van de lessee.
5.3 De lessee mag in en aan het lease-object geen wijzigingen en toevoegingen aanbrengen.

Artikel 6. Eigendom
6.1 De lessor draagt het volle risico van het lease-object gedurende de tijd, dat deze ter beschikking van de lessee is gesteld.
6.2 De lessee zal het lease-object verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal en beschadiging, o.a. ten gevolge van brand.
6.3 Lessor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek.
6.4 De lessor blijft eigenaar van het lease-object.
6.5 De lessor is bevoegd het eigendom van het lease-object tijdens de looptijd van deze overeenkomst aan een derde over te dragen, mits hij ten laste van die derde en ten gunste van de lessee bedingt, dat alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die aan de lessee toekwamen resp. op hem rusten, ten gunste en ten laste van die derde door de lessee kunnen worden uitgeoefend.
6.6 De lessee is verplicht tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers, te doen blijken van het eigendomsrecht van het lease-object van de lessor, zodra het gevaar bestaat dat een derde het lease-object gaat beschouwen als eigendom van de lessee. Kosten gemaakt ter waarborging van de rechten van de lessor tegenover derden komen voor rekening van de lessee.

Artikel 7. Locatie
7.1 Het is aan de lessee niet toegestaan het lease-object te verplaatsen zonder toestemming van de lessor.
7.2 Het is aan de lessee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de lessor het gebruik van het lease-object aan een derde over te dragen.

Artikel 8. Beëindiging
8.1 Deze overeenkomst eindigt, onverminderd het bepaalde in het BW:
a. na het einde van de opzeggingstermijn van drie maanden conform art. 2;
b. indien het lease-object teniet gaat, verloren raakt of zodanig beschadigd wordt, dat herstel niet verantwoord is, en vervanging ervan binnen 60 dagen na tijdstip, waarop dit evenement ter kennis is gebracht van de lessor, niet mogelijk blijkt te zijn;
c. indien wegens één van na te noemen omstandigheden de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijk ingang opzegt, ook voordat de in art. 2 genoemde minimumtermijn van 5 jaar is verstreken:
I. indien de lessee in staat van faillissement wordt verklaart, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien op diens goederen beslag wordt gelegd of indien de lessee-rechtspersoon wordt ontbonden;
II. indien de lessee ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 30 dagen alsnog aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
8.2 Indien deze overeenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid onder c bepaalde, is de partij, aan wie de (voortijdige) beëindiging van de overeenkomst is te wijten, aan diens wederpartij een schadevergoeding verschuldigd een bedrag dat gelijk is aan de werkelijk geleden schade.

Artikel 9. Demontage
9.1 Na het einde van deze overeenkomst is de lessor bevoegd per direct het lease-object bij de lessee weg te halen.
9.2 Het demonteren, het inpakken en het transport van het te retourneren lease-object geschiedt voor rekening en risico van de lessee.
9.3 De lessee is evenwel verplicht de lessor onverhinderde toegang te geven voor het demonteren en verwijderen van het lease object.

Artikel 10. Algemene bepalingen
10.1 Voor zover hiervan in het voorgaande niet is afgeweken, rusten op de lessor en de lessee alle verplichtingen, die krachtens wet of gebruik op operational lessor resp. op een operational lessee plegen te rusten.

10.2 Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

10.3 Bij proces is de Rechtbank Breda bevoegd.